POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Uputstvo o izgledu i izdavanju taksi isprava i oznaka


PRISTUPITE SVIM PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA PROPISA SA NAPOMENAMA I KOMENTARIMA
PREKO INTERMEX ONLINE PRAVNOG SISTEMA

INTERMEX ONLINE SISTEM je daleko najveći i najbrži na tržištu - sadrži preko pola miliona tekstova,  više od 200.000 prečišćenih tekstova propisa i propisa koji su prestali da važe,  iz svih glasila, KOMPLETAN OGLASNI DEO I JAVNE NABAVKE - SVIH JAVNIH NABAVKI, OBAVEŠTENJA O LIKVIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA I STEČAJIMA, SUDSKIH OGLASA SUDOVA, PREUZIMANJA, LIKVIDACIJE, PROMENE LICA OVLAŠĆENIH ZA ZASTUPANJE, PONIŠTENJE UGOVORA itd., kompletnu aktuelnu SUDSKU PRAKSU iz svih zvaničnih Biltena sudova, preko 10.000 autorskih tekstova, više od 1000 knjiga u ORIGINALU, zbornike radova pravničkih udruženja, desetine hiljada tekstova mišljenja, objašnjenja i instrukcija nadležnih organa, hiljade gotovih modela akata i OBRAZACA, INTEGRISANE pomoćne ALATE i baze podataka – kalkulatore zateznih kamata i taksi, JAVNE SERVISE - Pretraga SUDSKIH PREDMETA, STEČAJI, DUŽNICI, AUTOMATSKI PORESKI KALENDAR SA OBRASCIMA, RSS FEED

ISPROBAJTE BESPLATNO INTERMEX ONLINE PRAVNI SISTEM >


 

"Službeni list grada Beograda", br. 24/2006, 12/2012

 

 

Gradonačelnik grada Beograda 13. novembra 2006. godine, na osnovu čl. 13. i 45. Odluke o auto taksi prevozu ("Službeni list grada Beograda", broj 29/05) i člana 48. Statuta grada Beograda ("Službeni list grada Beograda", br. 14/04, 30/04 i 19/05), doneo je

 

 

UPUTSTVO

 

O IZGLEDU I IZDAVANJU TAKSI ISPRAVA I OZNAKA

 

1. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim uputstvom se utvrđuje izgled, dimenzije, postavljanje i izdavanje taksi isprava i oznaka.

 

 

 

 

Član 2.

 

Isprave za taksi vozača su: taksi dozvola i identifikacioni karton i potvrda o pogodnosti i klasifikaciji vozila.

 

Taksi dozvola je isprava koju taksi vozač nosi sa sobom prilikom obavljanja delatnosti i koju je dužan da pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

 

Identifikacioni karton taksi vozača je isprava koja služi da podaci o taksi vozaču budu na uvidu putniku prilikom vožnje.

 

 

 

 

Član 3.

 

Oznake za taksi vozilo su: identifikaciona vetrobranska nalepnica, identifikaciona vetrobranska nalepnica za lokacije od posebnog interesa za grad, krovna oznaka "TAXI", natpis sa poslovnim imenom i brojem telefona na zadnjim vratima taksi vozila.

 

Identifikaciona vetrobranska nalepnica je oznaka vozila koja sadrži podatke o motornom vozilu.

 

Identifikaciona vetrobranska nalepnica za lokacije od posebnog interesa za grad je oznaka koja služi za identifikaciju taksi vozila koja mogu obavljati taksi prevoz na lokacijama od posebnog interesa za grad (aerodrom, glavna železnička stanica, autobuska stanica).

 

Krovna oznaka "TAXI" je svetleća krovna oznaka, koja služi za vizuelnu i funkcionalnu identifikaciju vozila i sadrži broj krovne oznake i osnovni grb grada, čiji izgled će se utvrditi projektom, u skladu sa odlukom.

 

Natpis sa poslovnim imenom i brojem telefona na zadnjim vratima taksi vozila je bočna oznaka taksi vozila koju preduzetnici i pravna lica mogu ispisati na zadnjim vratima motornog vozila kojim se obavlja taksi prevoz.

 

Taksi preduzetnik koji obavlja taksi prevoz sa krovnom oznakom pravnog lica, nije u obavezi da poseduje krovnu oznaku 'TAXI' koju izdaje organizaciona jedinica, već je u obavezi da pored krovne oznake pravnog lica obavezno poseduje na vozilu vetrobranske identifikacione nalepnice.

 

 

 

 

2. SADRŽAJ TAKSI ISPRAVA I OZNAKA

 

Član 4.

 

Taksi dozvola sadrži:

 

- poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika,

 

- broj taksi dozvole,

 

- ime i prezime taksi vozača,

 

- status taksi vozača (preduzetnik ili zaposleni),

 

- jedinstveni matični broj taksi vozača,

 

- adresu,

 

- sliku.

 

Identifikacioni karton taksi vozača sadrži:

 

- poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika,

 

- broj taksi dozvole,

 

- ime i prezime taksi vozača,

 

- status taksi vozača (preduzetnik ili zaposleni),

 

- jedinstveni matični broj taksi vozača

 

- sliku.

 

Identifikaciona vetrobranska nalepnica sadrži:

 

- registarski broj vozila,

 

- broj krovne oznake,

 

- bar kod koji sadrži: ime i prezime vlasnika ili korisnika po ugovoru o lizingu, marku i tip vozila,

 

- transparentni hologram - osnovni grb grada.

 

Identifikaciona vetrobranska nalepnica za lokaciju od posebnog interesa za grad sadrži:

 

- registarski broj vozila,

 

- grafičke simbole lokacija od posebnog interesa grad prema članu 6. odluke,

 

- transparentni hologram - osnovni grb grada.

 

Krovna oznaka "TAXI" sadrži:

 

- natpis "TAXI",

 

- broj krovne oznake,

 

- osnovni grb grada Beograda.

 

Bočna oznaka taksi vozila sadrži natpis sa poslovnim imenom i brojem telefona.

 

Potvrda o pogodnosti i klasifikaciji taksi vozila sadrži:

 

- registarski broj vozila,

 

- ime i prezime vlasnika ili korisnika po osnovu ugovora o lizingu,

 

- klasu vozila,

 

- marku i tip vozila,

 

- rok važnosti.

 

 

3. IZGLED I DIMENZIJE TAKSI ISPRAVA I OZNAKA

 

Član 5.

 

1. Taksi dozvola

 

Taksi dozvola je identifikaciona kartica, izrađena od plastičnog materijala, dimenzije 55 x 85 mm, čija pozadina je u osnovi bele boje, sa osnovnim grbom grada, koja sadrži podatke o taksi vozaču iz člana 4. stav 1. Uputstva, ispisane slovima - odnosno brojevima crne boje i odgovarajuću zaštitu u cilju sprečavanja zloupotrebe, a u svemu prema grafičkom prikazu datom u prilogu br. 1.

 

2. Identifikacioni karton

 

Identifikacioni karton je identifikaciona kartica, izrađena od plastičnog materijala, dimenzija 55 x 85 mm, čija pozadina je u osnovi bele boje, sa osnovnim grbom grada, koja sadrži podatke o taksi vozaču iz člana 4. stav 2. uputstva, ispisane slovima, odnosno brojevima crne boje i odgovarajuću zaštitu u cilju sprečavanja zloupotrebe, a u svemu prema grafičkom prikazu datom u prilogu br. 2.

 

3. Identifikaciona vetrobranska nalepnica

 

Identifikaciona vetrobranska nalepnica je oznaka, čija pozadina je u osnovi bele boje, sa osnovnim grbom grada, veličine 55 x 85 mm, koja sadrži podatke o taksi vozilu iz člana 4. stav 3. uputstva ispisane slovima, odnosno brojevima crne boje, sa odgovarajućom zaštitom u cilju sprečavanja zloupotrebe, a u svemu prema grafičkom prikazu datom u prilogu br. 3.

 

4. Identifikaciona vetrobranska nalepnica za lokacije od posebnog interesa za grad je oznaka čija pozadina je u osnovi bele boje, sa osnovnim grbom grada, dimenzija 55 x 85 mm, koja sadrži podatke o taksi vozilu sa grafičkim simbolima lokacija od posebnog interesa iz člana 4. stav 4. Uputstva ispisane slovima odnosno brojevima crne boje, sa odgovarajućom zaštitom u cilju sprečavanja zloupotrebe, a u svemu prema grafičkom prikazu datom u prilogu br. 4.

 

5. Krovna oznaka "TAXI"

 

Krovna oznaka "TAXI" je svetleća krovna oznaka pravo ugaonog oblika koja sadrži broj krovne oznake i osnovni grb grada, u svemu prema projektu u skladu sa odlukom.

 

6. Bočna oznaka taksi vozila

 

Bočna oznaka na taksi vozilu sadrži natpis sa poslovnim imenom i brojem telefona, koji se ispisuje ispod poslovnog imena slovima, odnosno brojevima, čije dimenzije su minimum 50 mm.

 

7. Potvrda o pogodnosti i klasifikaciji taksi vozila

 

Potvrda o pogodnosti i klasifikaciji taksi vozila je isprava, izrađena od plastičnog materijala, dimenzija 55 x 85 mm, čija pozadina je u osnovi bele boje, sa osnovnim grbom grada, koja sadrži podatke o taksi vozilu iz člana 4. stav 7. Uputstva ispisane slovima, odnosno brojevima crne boje i odgovarajuću zaštitu u cilju sprečavanja zloupotrebe, a u svemu prema grafičkom prikazu datom u prilogu br. 5.

 

 

4. IZDAVANJE TAKSI ISPRAVA I OZNAKA

 

Član 6.

 

Na osnovu rešenja Agencije za privredne registre o upisu preduzetnika ili pravnog lica za obavljanje delatnosti taksi prevoza i odobrenja za obavljanje delatnosti taksi prevoza, organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda, nadležna za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: organizaciona jedinica) izdaje taksi isprave i oznake, o kojima vodi poseban registar.

 

Taksi dozvolu, identifikacioni karton, potvrdu o pogodnosti i klasifikaciji taksi vozila, krovnu oznaku "TAXI" pravnom licu odnosno preduzetniku izdaje organizaciona jedinica, na osnovu ispunjenih uslova za obavljanje delatnosti taksi prevoza.

 

Potvrdu o pogodnosti i klasifikaciji vozila pravnom licu odnosno preduzetniku, izdaje organizaciona jedinica, na osnovu dostavljenog izveštaja komisije, koja vrši ispitivanje pogodnosti i klasifikaciju vozila, u skladu sa Pravilnikom o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji vozila.

 

Identifikacionu vetrobransku nalepnicu za taksi vozilo pravnom licu, odnosno preduzetniku izdaje organizaciona jedinica na osnovu izveštaja komisije koja vrši ispitivanje pogodnosti i klasifikaciju vozila, u skladu sa Pravilnikom o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji vozila.

 

Identifikacionu vetrobransku nalepnicu za lokacije od posebnog interesa za grad pravnom licu odnosno preduzetniku izdaje organizaciona jedinica na osnovu izveštaja komisije koja vrši ispitivanje pogodnosti i klasifikaciju vozila, u skladu sa Pravilnikom o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji vozila.

 

Pravno lice i taksi vozač dužni su da sve izmene podataka koje sadrži taksi dozvola i druge isprave prijave organizacionoj jedinici u roku od petnaest dana od dana nastupanja izmene.

 

U slučaju oštećenja, odnosno gubitka taksi isprave ili oznake, pravno lice odnosno preduzetnik je dužan da gubitak odnosno oštećenje, prijavi organizacionoj jedinici u roku od tri dana od nastupanja promene, radi evidentiranja u registru taksi isprava i oznaka i izdavanja duplikata.

 

Troškove izdavanja duplikata taksi isprave ili oznake snosi pravno lice, odnosno preduzetnik.

 

 

 

 

5. POSTAVLJANJE TAKSI ISPRAVA I OZNAKA

 

Član 7.

 

Taksi vozač je dužan da taksi dozvolu nosi sa sobom i da istu pokaže ovlašćenom licu na njegov zahtev.

 

Identifikacioni karton postavlja ovlašćeno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik, na za to predviđeni nosač, u svemu prema prilogu br. 6.

 

Identifikacionu vetrobransku nalepnicu za taksi vozilo postavlja ovlašćeno lice organizacione jedinice.

 

Identifikaciona vetrobranska nalepnica za taksi vozilo postavlja se na vetrobransko staklo sa unutrašnje strane, uspravno, što bliže gornjoj i desnoj bočnoj stranici vetrobranskog stakla, gledajući vozilo sa prednje strane, tako da bude što uočljivija za posmatrača.

 

Identifikaciona vetrobranska nalepnica za lokacije od posebnog interesa za grad postavlja ovlašćeno lice organizacione jedinice.

 

Identifikaciona vetrobranska nalepnica za lokacije od posebnog interesa za grad postavlja se ispod identifikacione vetrobranske nalepnice za taksi vozilo, tako da im se vertikalne ose simetrije poklapaju, a gornja ivica identifikacione vetrobranske nalepnice za lokacije od posebnog interesa za grad nalazi se ispod donje ivice identifikacione vetrobranske nalepnice za taksi vozilo na rastojanju od oko 10 mm.

 

Bočnu oznaku na zadnja vrata taksi vozila postavlja pravno lice, odnosno preduzetnik.

 

 

 

 

Član 8.

 

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda".

 

 

Gradonačelnik grada Beograda

Broj 3-2552/06-G, 13. novembra 2006. godine

 

Gradonačelnik

Nenad Bogdanović, s. r.

 

 

1. Taksi dozvola

 

    Izgled prednje strane         Izgled zadnje strane

 

 

PREUZMITE CEO TEKST PROPISA >>

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Ukoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  

REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
PRAVNI INFORMATOR
Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za april 2014.

Nekoliko razloga neophodnosti nastavka rada na reformi krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije

Prof. dr Stanko Bejatović


Procesna ravnopravnost, javnost suđenja i kontradiktorno suđenje (prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i Zakoniku o krivičnom postupku)

Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija, Novi Sad


Troškovi krivičnog postupka (Primena tarife o nagradama i naknadama za rad advokata)

Gojko Lazarev, sudija Višeg suda u Šapcu


Umišljaj u krivičnom pravu

Mihailo Lakčević, advokat iz Beograda


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu


Modaliteti vršenja građanske kontrole nad sprovođenjem postupka javnih nabavki

Aleksandra Popović, službenik za javne nabavke


Prekovremeni, noćni i rad u vreme praznika - različita vrednovanja - Pravo na pravičnu naknadu, na jednakost i jednaku zaštitu prava - Koeficijenti, obračun i naknade zarade državnih službenika, odnosno zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Goran Stamenić, advokat


Neka pitanja zasnivanja i prestanka radnog odnosa državnih službenika

Vera Kusovac


Uslovna obaveza u ambijentu radnih odnosa

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Izdržavanje punoletnog deteta (sa primerima iz sudske prakse)

Dragoslav Đokić, advokat u penzijiBILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)